Doradztwo prawne

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w ustawie 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE) z 11 lipca, poniżej podajemy informacje ogólne dotyczące tej strony internetowej:

Własność tej strony internetowej, vivi-realestate.com, (dalej, Strona) posiada: VIVI HOLIDAY HOMES SL., z NIF: B93728483, a której dane kontaktowe to:

Adress: CALLE JACINTO BENAVENTE, 23, 29601 MARBELLA (MÁLAGA)
Kontakt telefoniczny: +34 951 12 80 03
Kontaktowy e-mail: info@vivi-realestate.com

II. WARUNKI I OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA

Przedmiot warunków: Strona internetowa

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania (dalej: Warunki) jest uregulowanie dostępu do Strony Internetowej i korzystania z niej. W rozumieniu niniejszych Warunków pod pojęciem Serwisu rozumie się: zewnętrzny wygląd interfejsów ekranowych, zarówno statycznie, jak i dynamicznie, czyli drzewo nawigacyjne; oraz wszystkie elementy zintegrowane zarówno w interfejsach ekranowych, jak i w drzewie nawigacyjnym (zwane dalej Treścią) oraz wszystkie te usługi lub zasoby online, które mogą być oferowane Użytkownikom (zwane dalej Usługami).

Vivi Real Estate zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Strony oraz treści i usług, które mogą być w niej zawarte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w każdej chwili Vivi Real Estate może przerwać, dezaktywować i / lub anulować dowolny z tych elementów, które są zintegrowane z Witryną lub dostęp do nich.

Dostęp do Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatny i co do zasady jest bezpłatny bez konieczności spełnienia przez Użytkownika świadczenia wzajemnego w celu korzystania z niego, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej dostarczanej przez dostawcę dostępu, z którym Użytkownik zawarł umowę.

Korzystanie z jakichkolwiek treści lub usług Serwisu może odbywać się poprzez subskrypcję lub wcześniejszą rejestrację Użytkownika.

Użytkownik

Dostęp, nawigacja i korzystanie z Witryny, jak również przestrzenie umożliwiające interakcję pomiędzy Użytkownikami, a Użytkownikiem i Vivi Real Estate, takie jak komentarze i / lub przestrzenie blogowe, nadaje status Użytkownika, z tego powodu, wszystkie Warunki tutaj ustanowione, jak również ich późniejsze modyfikacje, są akceptowane od początku nawigacji na stronie, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich obowiązkowych przepisów prawnych, w zależności od przypadku. Ze względu na znaczenie powyższych zapisów zaleca się, aby Użytkownik zapoznawał się z nimi przy każdej wizycie w Serwisie.

Strona Vivi Nieruchomości zapewnia dużą różnorodność informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Serwisu. Odpowiedzialność ta będzie obejmować:

  • Korzystanie z informacji, treści i / lub usług i danych oferowanych przez Vivi Real Estate nie jest sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, prawem, moralnością lub porządkiem publicznym, lub w jakikolwiek inny sposób zakłada naruszenie praw osób trzecich lub funkcjonowania Strony.
  • Prawdziwość i legalność informacji podawanych przez Użytkownika w formularzach rozszerzonych przez Vivi Real Estate o dostęp do określonych Treści lub Usług oferowanych przez Serwis. W każdym przypadku Użytkownik niezwłocznie powiadomi Vivi Real Estate o każdym fakcie, który pozwala na niewłaściwe wykorzystanie informacji zarejestrowanych w takich formularzach, takich jak, ale nie tylko, kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp do identyfikatorów. i / lub hasła, w celu przystąpienia do natychmiastowego anulowania.

Vivi Nieruchomości zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich komentarzy i wypowiedzi, które naruszają prawo, poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, spamerskie, zagrażają młodzieży lub dziecku, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub które w jego ocenie nie nadają się do publikacji.

W każdym przypadku Vivi Real Estate nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Użytkowników za pośrednictwem komentarzy lub innych narzędzi do blogowania lub uczestnictwa, które mogą istnieć.

Sam dostęp do tej Strony nie oznacza jakiegokolwiek rodzaju relacji handlowej pomiędzy Vivi Real Estate a Użytkownikiem.

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada wystarczającą zdolność prawną do związania się niniejszymi Warunkami. W związku z tym ta Strona Vivi Nieruchomości nie jest skierowana do osób niepełnoletnich. Vivi Real Estate odmawia wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tego wymogu.

Serwis jest skierowany przede wszystkim do Użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii. Vivi Real Estate nie zapewnia, że Strona jest zgodna z prawem innych krajów, w całości lub częściowo. Jeśli użytkownik mieszka lub ma swoje miejsce zamieszkania w innym miejscu i decyduje się na dostęp i/lub nawigację po Stronie, robi to na własne ryzyko, musi upewnić się, że taki dostęp i nawigacja są zgodne z lokalnym prawem, które ma zastosowanie, nie biorąc na siebie odpowiedzialności Vivi Real Estate, która może wynikać z takiego dostępu.

III. DOSTĘP I NAWIGACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ: WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Vivi Real Estate nie gwarantuje ciągłości, dostępności i użyteczności Strony, ani treści czy Usług. Vivi Nieruchomości dołoży wszelkich starań dla prawidłowego funkcjonowania Strony, jednak nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że dostęp do tej Strony będzie nieprzerwany lub wolny od błędów.

Nie ponosi również odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że treści lub oprogramowanie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony, są wolne od błędów lub powodują uszkodzenia systemu komputerowego (oprogramowania i sprzętu) Użytkownika. W żadnym przypadku Vivi Real Estate nie będzie odpowiedzialna za straty, szkody lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu, przeglądania i korzystania z Witryny, w tym między innymi za szkody wyrządzone systemom komputerowym lub spowodowane wprowadzeniem wirusów.

Vivi Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom w wyniku niewłaściwego korzystania z tej strony. W szczególności nie odpowiada w żaden sposób za mogące wystąpić spadki, przerwy, brak lub wady telekomunikacyjne.

IV. POLITYKA ŁĄCZA

Informuje się, że Strona Internetowa Vivi Nieruchomości udostępnia lub może udostępniać Użytkownikom środki łączności (takie jak m.in. linki, banery, przyciski), katalogi i wyszukiwarki, które umożliwiają Użytkownikom dostęp do stron internetowych należących i/lub zarządzanych przez osoby trzecie.

Instalacja tych linków, katalogów i wyszukiwarek na Stronie ma na celu zapewnienie Użytkownikom wyszukiwania i dostępu do informacji dostępnych w Internecie, przy czym nie jest to traktowane jako sugestia, rekomendacja lub zaproszenie do odwiedzin. z nich.

Vivi Real Estate nie oferuje ani nie wprowadza na rynek samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich produktów i / lub usług dostępnych na tych połączonych stronach.

Podobnie nie gwarantuje dostępności technicznej, dokładności, prawdziwości, ważności lub legalności stron spoza Państwa własności, do których można się dostać za pośrednictwem linków.

Vivi Real Estate w żadnym wypadku nie przegląda ani nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, ani nie zatwierdza, nie bada ani nie popiera produktów i usług, zawartości, plików i wszelkich innych materiałów istniejących na wyżej wymienionych stronach, do których prowadzą linki.

Vivi Real Estate nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać w wyniku dostępu, korzystania, jakości lub legalności treści, komunikatów, opinii, produktów i usług stron internetowych, które nie są zarządzane przez Vivi Real Estate, a do których linki znajdują się na tej stronie.

Użytkownik lub osoba trzecia, która dokonuje hiperłącza ze strony internetowej innej, odmiennej, witryny do Witryny Vivi Nieruchomości powinna wiedzieć, że:

Reprodukcja – w całości lub częściowo – jakiejkolwiek zawartości i/lub usług Strony nie jest dozwolona bez wyraźnego zezwolenia Vivi Real Estate.

Żadna fałszywa, niedokładna lub nieprawidłowa manifestacja nie jest dozwolona na Stronie Vivi Real Estate, ani na jej zawartości i / lub Usługach.

Z wyjątkiem hiperłącza, strona, na której to hiperłącze jest ustanowione, nie będzie zawierała żadnych elementów tej Strony, chronionych jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, chyba że zostanie wyraźnie upoważniona przez Vivi Real Estate.

Ustanowienie hiperłącza nie oznacza istnienia relacji między Vivi Real Estate a właścicielem strony, z której jest ono wykonane, ani wiedzy i akceptacji Vivi Real Estate treści, usług i/lub działań oferowanych na tej stronie. strona internetowa i odwrotnie.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Vivi Real Estate, sama lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej Strony, jak również elementów na niej zawartych (na przykład i nie wyczerpując, obrazy, dźwięk, audio) , wideo, oprogramowanie lub teksty, znaki handlowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jej działania, dostępu i użytkowania, itp.) ). Będą to zatem dzieła chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, z zastosowaniem zarówno hiszpańskich, jak i europejskich przepisów w tej dziedzinie, a także międzynarodowych traktatów związanych z tym tematem i podpisanych przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, jest wyraźnie zabronione. w jakimkolwiek wsparciu i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez upoważnienia Vivi Real Estate.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej Vivi Real Estate. Użytkownik może przeglądać elementy Serwisu, a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na dysku twardym komputera lub innym nośniku fizycznym, pod warunkiem, że będzie to wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może jednak usuwać, zmieniać lub manipulować żadnym urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany w Serwisie.

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że którakolwiek z zawartości Strony stanowi naruszenie praw ochrony własności intelektualnej, musi niezwłocznie powiadomić Vivi Real Estate za pośrednictwem informacji kontaktowych w sekcji INFORMACJE OGÓLNE niniejszej Informacji prawnej i Ogólnych warunków użytkowania.

VI. DZIAŁANIA PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I JURYSDYKCJA

Vivi Real Estate zastrzega sobie prawo do przedstawienia działań cywilnych lub karnych uznanych za konieczne w przypadku niewłaściwego wykorzystania Strony i Treści lub naruszenia niniejszych Warunków.

Relacje pomiędzy Użytkownikiem a Vivi Real Estate będą regulowane przez aktualne przepisy i obowiązujące na terytorium Hiszpanii. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu związanego z interpretacją i/lub stosowaniem niniejszych Warunków, strony poddają swoje spory pod jurysdykcję zwyczajną poddając się sędziom i sądom odpowiadającym zgodnie z prawem.

© VIVI REAL ESTATE - ALL RIGHTS RESERVED