Regulamin

ZASADY I WARUNKI

OBJECT

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności i Sprzedaż (dalej „Ogólne Warunki”) regulują korzystanie ze strony internetowejNiniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności i Sprzedaż (dalej „Ogólne Warunki”) regulują korzystanie ze strony internetowejNiniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności i Sprzedaż (dalej „Ogólne Warunki”) regulują korzystanie ze strony internetowej vivi-realestate.com (zwana dalej „Stroną”), którą VIVI HOLIDAY HOMES SL… (zwana dalej „Vivi Real Estate”), udostępnia osobom, które uzyskują dostęp do swojej Strony w celu dostarczenia informacji o produktach i usługach, własnych i/lub współpracujących osób trzecich, oraz zapewnienia im dostępu do nich, jak również zawierania za jej pośrednictwem umów o świadczenie usług i towarów (wszystkie zwane łącznie „Usługami”).

Vivi Real Estate, z siedzibą w CALLE JACINTO BENAVENTE, 23, 29601 MARBELLA (MÁLAGA), jest właścicielem niniejszej strony internetowej, której wykorzystanie reguluje niniejszy dokument, o numerze CIF B93728483. Aby skontaktować się z Vivi Real Estate, można skorzystać z adresu pocztowego wskazanego powyżej, a także z adresu e-mail info@vivi-realestate.com.

Ze względu na sam charakter Strony, jak również jej zawartość i cel, praktycznie cała nawigacja, która może być przez nią wykonywana, musi być wykonywana ciesząc się stanem Klienta, który jest nabywany zgodnie z procedurami określonymi w tymże. W związku z tym powyższy warunek Klienta oznacza przestrzeganie Warunków Ogólnych w wersji opublikowanej w momencie dostępu do strony internetowej. Vivi Real Estate zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie, prezentacji i konfiguracji Strony, jak również niniejszych Warunków Ogólnych. Dlatego Vivi Nieruchomości zaleca, aby Klient uważnie czytał to samo za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Strony.

W każdym przypadku istnieją strony Witryny dostępne dla ogółu społeczeństwa, w odniesieniu do których Vivi Real Estate również pragnie wypełnić swoje zobowiązania prawne, jak również uregulować ich wykorzystanie. W tym sensie użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tych części Witryny, zgadzają się podlegać, poprzez dostęp do wspomnianych stron, warunkom zawartym w niniejszych Warunkach Ogólnych, w zakresie, w jakim może to mieć zastosowanie.

Wreszcie, ze względu na charakter niniejszej Strony internetowej, możliwe jest wprowadzenie zmian w treści niniejszych Ogólnych Warunków lub ich uwzględnienie. Dlatego Klient, jak również inni użytkownicy, którzy nie korzystają z tego warunku, są zobowiązani do uzyskania dostępu do niniejszych Ogólnych Warunków przy każdym wejściu na Stronę, zakładając, że będą miały zastosowanie odpowiednie warunki, które obowiązują w momencie Państwa dostępu.

DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do Usług wymaga uprzedniej rejestracji użytkowników, po zaakceptowaniu przez nich Ogólnych Warunków, przechodząc do kategorii Klientów.

Identyfikator Klienta będzie składał się z adresu e-mail oraz hasła. Aby uzyskać dostęp do własnego konta Klienta, konieczne będzie podanie tego identyfikatora, a także hasła, które musi zawierać co najmniej 4 znaki.

Korzystanie z hasła jest osobiste i niezbywalne, zabronione jest jego przekazywanie, nawet czasowe, osobom trzecim. W tym zakresie Klient zobowiązuje się do starannego wykorzystania i zachowania w tajemnicy, przyjmując na siebie wszelką odpowiedzialność za skutki jej ujawnienia osobom trzecim.

W przypadku, gdy Klient wie lub podejrzewa użycie swojego hasła przez osoby trzecie, należy je niezwłocznie zmodyfikować w sposób, w jaki zostało ono zebrane w Serwisie.

PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z USŁUG

Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób staranny, prawidłowy i zgodny z prawem, a w szczególności, jedynie enuncjacyjnie i bez ograniczeń, zobowiązuje się do powstrzymania się od:

  • Korzystać z Usług w sposób, dla celów lub efektów sprzecznych z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.
  • Reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, umożliwiać publiczny dostęp poprzez jakąkolwiek formę komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Usług, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
  • Wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogą być uznane za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do Vivi Real Estate lub do osób trzecich.
  • Wykorzystanie Usług, a w szczególności wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej do wysyłania reklam, komunikatów w celu bezpośredniej sprzedaży lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, niezamówionych wiadomości skierowanych do większej liczby osób niezależnie od ich przeznaczenia, a także do wprowadzania na rynek lub ujawniania w jakikolwiek sposób wspomnianych informacji.

Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju, które Vivi Real Estate może ponieść, przy okazji lub w konsekwencji naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej, jak również wszelkich innych zawartych w niniejszych Warunkach Ogólnych i / lub nałożonych przez Prawo w związku z korzystaniem ze Strony.

Vivi Real Estate będzie przez cały czas czuwać nad przestrzeganiem obowiązującego systemu prawnego i będzie miała prawo przerwać, według własnego uznania, Usługę lub wykluczyć Klienta ze Strony w przypadku domniemanego popełnienia, całkowitego lub niepełnego, któregokolwiek z przestępstw lub wykroczeń typizowanych przez obowiązujący Kodeks Karny, lub w przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek zachowania, które w opinii Vivi Real Estate jest sprzeczne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, Ogólnymi Warunkami Umów, które funkcjonują dla tej Strony, Prawem, normami ustanowionymi przez Vivi Real Estate lub jej współpracowników lub może zakłócić dobre funkcjonowanie, wizerunek, wiarygodność i / lub prestiż Vivi Real Estate lub jej współpracowników.

PRAWA WŁASNOŚCI

Cała zawartość Strony, taka jak teksty, grafiki, zdjęcia, logotypy, ikony, obrazy, jak również projekt graficzny, kod źródłowy i oprogramowanie, stanowią wyłączną własność Vivi Real Estate lub osób trzecich, których prawa w tym zakresie posiada prawnie Vivi Real Estate, będąc w związku z tym chronioną przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe.

Wykorzystanie wszystkich elementów będących przedmiotem własności przemysłowej i intelektualnej do celów komercyjnych, jak również ich dystrybucja, modyfikacja, zmiana lub dekompilacja są surowo zabronione.

Naruszenie któregokolwiek z wymienionych praw może stanowić naruszenie tych przepisów, a także przestępstwo karane zgodnie z art. 270 i następnymi Kodeksu karnego.

W przypadku Klientów, którzy przesyłają do Serwisu uwagi, opinie lub komentarze za pośrednictwem usługi poczty elektronicznej lub w inny sposób, w przypadkach, w których ze względu na charakter Usług jest to możliwe, rozumie się, że upoważniają oni Vivi Real Estate do powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, przekształcania oraz wykonywania wszelkich innych praw do eksploatacji, takich uwag, opinii lub komentarzy, przez cały czas ochrony praw autorskich, jaki jest przewidziany prawem i bez ograniczeń terytorialnych. Podobnie rozumie się, że upoważnienie to udzielane jest nieodpłatnie.

Roszczenia, które mogą być zgłaszane przez Klientów w związku z ewentualnym naruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w odniesieniu do którejkolwiek z Usług niniejszego Serwisu, powinny być kierowane na adres e-mail: info@vivi-realestate.com

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niezależnie od postanowień ogólnych warunków umów dotyczących kontraktowania towarów zawartych w tej Witrynie, Vivi Real Estate nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i jakość tej Witryny, jej usług, informacji i materiałów. Te usługi, informacje i materiały są prezentowane „tak jak jest” i są dostępne bez jakichkolwiek gwarancji.

Vivi Real Estate zastrzega sobie prawo do przerwania dostępu do Strony, jak również świadczenia jakichkolwiek lub wszystkich Usług świadczonych za jej pośrednictwem w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, czy to z przyczyn technicznych, bezpieczeństwa, kontroli, konserwacji, przez awarie zasilania elektrycznego lub z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny.

W związku z tym Vivi Real Estate nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości działania swojej Strony lub Usług, w związku z czym korzystanie z nich przez Klienta odbywa się na jego własne ryzyko. , bez, w każdej chwili, odpowiedzialności można żądać od Vivi Real Estate w tym zakresie.

Vivi Real Estate nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw w świadczeniu Usług, opóźnień, błędów, wadliwego działania tychże i ogólnie innych niedogodności, które mają swoje źródło w przyczynach niezależnych od Vivi Real Estate, i / lub z powodu oszustwa lub zawinionego działania Klienta i / lub z powodu nieprzewidywalnych okoliczności lub siły wyższej. Bez uszczerbku dla tego, co zostało ustalone w artykule 1105 Kodeksu Cywilnego, będą rozumiane włączone do koncepcji Siły Wyższej, dodatkowo i dla celów niniejszych Warunków Ogólnych, wszystkie te wydarzenia, które wystąpiły poza kontrolą Vivi Real Estate, takie jak: awaria stron trzecich, operatorów lub firm usługowych, akty rządowe, brak dostępu do sieci stron trzecich, działania lub zaniechania Władz Publicznych, te wyprodukowane w wyniku zjawisk naturalnych, przerwy w dostawie prądu, itp. oraz atak hakerów lub osób trzecich wyspecjalizowanych w bezpieczeństwie lub integralności systemu komputerowego, pod warunkiem, że Vivi Real Estate przyjęła rozsądne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem wiedzy. W każdym przypadku, niezależnie od jego przyczyny, Vivi Real Estate nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody wtórne i / lub utracone zyski.

Vivi Real Estate wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane brakiem prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub terminowości Usług przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych lub otrzymywanych, uzyskiwanych lub tych, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Serwisu, jak również Usług świadczonych lub oferowanych przez osoby trzecie lub podmioty. Vivi Real Estate będzie starała się w miarę możliwości aktualizować i korygować te informacje zamieszczone na swojej Stronie, które nie spełniają minimalnych gwarancji prawdziwości. Jednakże będzie zwolniony z odpowiedzialności za jego nieaktualizowanie lub sprostowanie, jak również za treści i informacje w nim zawarte. W tym sensie Vivi Real Estate nie ma obowiązku kontrolowania i nie kontroluje treści przekazywanych, rozpowszechnianych lub udostępnianych osobom trzecim przez Klientów lub współpracowników, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub gdy wymaga tego właściwy organ sądowy lub administracyjny.

Podobnie Vivi Real Estate wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane obecnością wirusów lub obecnością innych szkodliwych elementów w treści, które mogą spowodować zmiany w systemach komputerowych, jak również w dokumentach lub systemach w nich przechowywanych.

Vivi Real Estate nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Usług Serwisu lub ich haseł, jak również wszelkich innych ich materiałów, naruszających prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

Klient zobowiązuje się zwolnić Vivi Real Estate z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, sankcje, wydatki (w tym, bez ograniczeń, honoraria adwokackie) lub odpowiedzialność cywilną, administracyjną lub jakąkolwiek inną, która może być poniesiona przez Vivi Real Estate, a która jest związana z naruszeniem lub częściowym lub wadliwym przestrzeganiem postanowień niniejszych Warunków Ogólnych lub obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w odniesieniu do jej obowiązków związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w niniejszych warunkach lub ustanowionych w LOPD i przepisach dotyczących rozwoju.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Vivi Real Estate nie gwarantuje ani nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za szkody i straty poniesione w wyniku dostępu do Usług Stron Trzecich poprzez połączenia, linki lub odsyłacze stron powiązanych, ani za ich dokładność lub wiarygodność. Funkcją linków, które pojawiają się w Vivi Nieruchomości jest wyłącznie informowanie Klienta o istnieniu innych źródeł informacji w Internecie, gdzie można poszerzyć Usługi oferowane przez Portal. Vivi Real Estate nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za wynik uzyskany za pośrednictwem tych linków ani za konsekwencje, które wynikają z dostępu Klientów do nich. Te Usługi Stron Trzecich są dostarczane przez nie, więc Vivi Real Estate nie może kontrolować i nie kontroluje legalności Usług lub ich jakości. W związku z tym Klient musi zachować ostrożność w ocenie i wykorzystaniu informacji i usług istniejących w treści osób trzecich.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Dla wszelkich kwestii interpretacyjnych lub spornych, które mogą się pojawić, zastosowanie będzie miało prawo hiszpańskie, a w przypadku sporu obie strony zgadzają się poddać, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może odpowiadać jurysdykcji Sądów i Trybunałów miasta. z Madrytu.

© VIVI REAL ESTATE - ALL RIGHTS RESERVED