Polityka prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Szanując przepisy obowiązującego prawa, Vivi Nieruchomości (dalej także Serwis) zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku gromadzonych danych.

Przepisy, które włączają niniejszą politykę prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do obowiązujących hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Internecie. W szczególności przestrzega następujących zasad:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych ( RGPD).
 • Ustawa organiczna 15/1999, z 13 grudnia, o ochronie danych osobowych (LOPD).
 • Dekret Królewski 1720/2007 z 21 grudnia, który zatwierdza Rozporządzenie w sprawie rozwoju Ustawy Organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (RDLOPD).
 • Ustawa 34/2002, z 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE).

Tożsamość osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Vivi Real Estate jest: VIVI HOLIDAY HOMES SL., o numerze NIF: B93728483 (dalej: Odpowiedzialny za przetwarzanie). Dane kontaktowe są następujące:

Adres: CALLE JACINTO BENAVENTE, 23, 29601 MARBELLA (MÁLAGA)
Numer telefonu kontaktowego: +34 951 12 80 03
Kontaktowy e-mail: info@vivi-realestate.com

Rejestracja danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez Vivi Real Estate, za pomocą formularzy znajdujących się na jej stronach, zostaną wprowadzone do zautomatyzowanego pliku pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za leczenie, oraz należycie zgłoszone i zarejestrowane w ogólnym rejestrze Agencji Ochrony Danych, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (http://www.agpd.es), w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między Vivi Real Estate a Użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionych w wypełnianych przez nią formularzach, lub w celu odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.

Zasady mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie podlegało następującym zasadom określonym w art. 5 RGPD:

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: zgoda Użytkownika będzie wymagana w każdym momencie przed całkowicie przejrzystą informacją o celach, dla których dane osobowe są gromadzone.
 • Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą gromadzone w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach.
 • Zasada minimalizacji danych: gromadzone dane osobowe będą tylko tymi, które są ściśle niezbędne w związku z celami, dla których są przetwarzane.
 • Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.
 • Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika przez czas niezbędny do celów jego leczenia.
 • Zasada integralności i poufności: dane osobowe będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność.
 • Zasada odpowiedzialności proaktywnej: Administrator danych będzie odpowiedzialny za zapewnienie spełnienia powyższych zasad.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych, które są przetwarzane w Vivi Nieruchomości to wyłącznie dane identyfikacyjne. W żadnym wypadku nie są przetwarzane specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RGPD.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Vivi Real Estate zobowiązuje się do zbierania wyraźnej i sprawdzalnej zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody będzie równie łatwe, jak jej udzielenie. Co do zasady, wycofanie zgody nie warunkuje korzystania z Serwisu.

W sytuacjach, w których Użytkownik musi lub może podać swoje dane za pośrednictwem formularzy w celu złożenia zapytania, zażądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością Serwisu, Użytkownik zostanie poinformowany w przypadku, gdy wypełnienie któregokolwiek z nich jest obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego rozwoju wykonywanej operacji.

Cel przetwarzania, do którego przeznaczone są dane osobowe

Dane osobowe są gromadzone i zarządzane przez Vivi Real Estate w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań ustanowionych między Stroną a Użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionych w formularzach, które ten ostatni wypełnia lub w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek lub zapytanie.

Podobnie, dane mogą być wykorzystywane w celu komercyjnym – personalizacji, operacyjnym i statystycznym, oraz działań w ramach celu korporacyjnego Vivi Real Estate, a także do pozyskiwania, przechowywania danych i badań marketingowych w celu dostosowania treści oferowanych Użytkownikowi, jak również w celu poprawy jakości, działania i nawigacji Strony.

W momencie uzyskania danych osobowych, Użytkownik zostanie poinformowany o celu lub konkretnych celach przetwarzania, do których dane osobowe będą przeznaczone, to znaczy o sposobie lub sposobach wykorzystania zebranych informacji.

Okresy zatrzymywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez minimalny czas niezbędny do celów ich przetwarzania, a w każdym razie tylko przez następujący okres: Do czasu zakończenia transakcji z klientem lub do czasu, gdy Użytkownik zażąda jego/jej usunięcia.

W przypadku uzyskania danych osobowych, Użytkownik zostanie poinformowany o okresie, w którym dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach stosowanych do określenia tego terminu.

W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w momencie uzyskania danych osobowych, Użytkownik zostanie poinformowany o państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do której zamierza przekazać dane, a także o istnieniu lub braku decyzji adekwatności Komisji.

Dane osobowe małoletnich

Respektując postanowienia art. 8 RGPD i 13 RDLOPD, jedynie osoby powyżej 14 roku życia mogą udzielić zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w sposób zgodny z prawem przez Vivi Nieruchomości. Jeśli chodzi o dziecko poniżej 14 lat, na leczenie konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów, która będzie uznana za zgodną z prawem tylko w zakresie, w jakim oni ją upoważnili.

Tajność i bezpieczeństwo danych osobowych

Vivi Real Estate zobowiązuje się do przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka gromadzonych danych, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i uniknąć przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty lub zmiany danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, a także nieuprawnionego przekazywania lub dostępu do tych danych.

Serwis posiada certyfikat SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia, że dane osobowe są przekazywane w sposób bezpieczny i poufny, gdyż dane są przesyłane pomiędzy serwerem a Użytkownikiem, a w informacji zwrotnej w pełni zaszyfrowane lub zaszyfrowane.

Jednakże, ponieważ Vivi Real Estate nie może zagwarantować nieskuteczności internetu ani całkowitego braku hakerów lub innych osób wyłudzających dostęp do danych osobowych, Administrator Danych zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które może wiązać się z wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z postanowieniami art. 4 RGPD, za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych uważa się każde naruszenie bezpieczeństwa, które powoduje zniszczenie, utratę lub przypadkową lub bezprawną zmianę danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w innej formie, lub nieuprawnione przekazanie lub dostęp do tych danych.

Dane osobowe będą traktowane jako poufne przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie, która zobowiązuje się do poinformowania i zagwarantowania poprzez zobowiązanie prawne lub umowne, że wspomniana poufność będzie przestrzegana przez jej pracowników, współpracowników i każdego, komu informacje zostaną udostępnione.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma o Vivi Real Estate i w związku z tym może skorzystać z następujących praw uznanych w RODO u Administratora Danych:

 • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Vivi Real Estate przetwarza jego/jej dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania informacji na temat jego/jej danych osobowych i przetwarzania, którego dokonała lub dokonał Vivi Real Estate, jak również, między innymi, dostępnych informacji na temat pochodzenia tych danych i odbiorców komunikacji dokonanej lub planowanej.
 • Prawo do sprostowania: Jest to prawo Użytkownika do modyfikacji swoich danych osobowych, które okazują się być niedokładne lub, biorąc pod uwagę cele leczenia, niekompletne.
 • Prawo do wycofania się (“prawo do bycia zapomnianym”): Jest to prawo Użytkownika, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do uzyskania usunięcia jego danych osobowych, gdy nie są one już niezbędne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane; Użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie i nie ma to innej podstawy prawnej; Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma innego uzasadnionego powodu, aby je kontynuować; dane osobowe zostały przetworzone nielegalnie; dane osobowe powinny zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały uzyskane w wyniku bezpośredniej oferty usług przez firmę informacje do dziecka poniżej 14 lat. Oprócz usunięcia danych, Administrator Danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt jej zastosowania, musi podjąć rozsądne środki w celu poinformowania osób odpowiedzialnych, które przetwarzają dane osobowe, o wniosku zainteresowanej strony o usunięcie wszelkich powiązań z tymi danymi osobowymi.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawem Użytkownika jest ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych; przetwarzanie jest nielegalne; Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie potrzebuje już danych osobowych, ale Użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia roszczeń; oraz gdy Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu.
 • Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora danych swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu mechanicznego, oraz przekazać je innej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeśli tylko będzie to technicznie możliwe, Administrator Danych przekaże dane bezpośrednio tej innej osobie odpowiedzialnej.
 • Prawo do sprzeciwu: Prawem Użytkownika jest rezygnacja z przetwarzania jego danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Vivi Nieruchomości.
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: Prawem Użytkownika jest niepodleganie zindywidualizowanej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym sporządzaniu profili, istniejącym, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

Tym samym Użytkownik może wykonywać swoje prawa poprzez pisemną komunikację skierowaną do Osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych z dopiskiem “RGPD – vivi-realestate.com“, określając:

 • Imię, nazwisko Użytkownika oraz kopia DNI. W przypadkach, w których reprezentacja jest dopuszczona, konieczna jest również identyfikacja za pomocą tych samych środków osoby reprezentującej Użytkownika, jak również dokument potwierdzający reprezentację. Kserokopia DNI może być zastąpiona, przez każdy inny ważny prawnie środek potwierdzający tożsamość.
 • Petycja z podaniem konkretnych powodów żądania lub informacji, do których chcesz uzyskać dostęp.
 • Adres dla powiadomień.
 • Data i podpis wnioskodawcy.
 • Każdy dokument, który poświadcza złożony wniosek.

Niniejszy wniosek i wszelkie inne załączone dokumenty można przesłać na następujący adres i / lub e-mail:

Adres do korespondencji: CALLE JACINTO BENAVENTE, 23, 29601 MARBELLA (MÁLAGA)
Email: info@vivi-realestate.com

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strona może zawierać hiperłącza lub linki umożliwiające dostęp do stron internetowych osób trzecich innych niż Vivi Real Estate, które w związku z tym nie są obsługiwane przez Vivi Real Estate. Właściciele tych stron internetowych będą mieli własne polityki ochrony danych, sami będąc w każdym przypadku odpowiedzialni za własne pliki i własne praktyki ochrony prywatności.

Roszczenia przed organem nadzoru

W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że w sposobie przetwarzania jego danych osobowych występuje problem lub naruszenie obowiązujących przepisów, będzie miał prawo do skutecznej ochrony sądowej oraz do złożenia pozwu do organu kontrolnego, w szczególności w państwie, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. W przypadku Hiszpanii organem kontrolnym jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (http://www.agpd.es).

II. AKCEPTACJA I ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Konieczne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował warunki ochrony danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies, jak również zaakceptował przetwarzanie swoich danych osobowych, aby Odpowiedzialny za przetwarzanie mógł przystąpić do tego samego w formie, w terminach i w celach wskazanych. Korzystanie z Serwisu będzie oznaczało akceptację Polityki Prywatności i Polityki Cookies tejże.

Vivi Real Estate zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki Prywatności i Cookies, zgodnie z własnymi kryteriami lub motywowanymi zmianami legislacyjnymi, orzeczniczymi lub doktrynalnymi Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. O zmianach lub aktualizacjach niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies Użytkownik zostanie poinformowany w sposób wyraźny.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies została zaktualizowana 13 czerwca 2018 r. w celu dostosowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (RODO).

© VIVI REAL ESTATE - ALL RIGHTS RESERVED